Анализа на можностите за подобрување на одржливоста на затворите и градење на систем за ресоцијализација на затворениците

– финансиран од Влада на Р.С.Македонија

Зелена лупа потпиша договор со Генералниот секретаријат на Влада на РМ и доби материјални средства да спроведе истражување во текот на 2018 година – за утврдување на можностите за подобрување на одржливоста на економиите во затворите. и истражување на можносите за програми за ресоцијализација на затворениците. Согласно овој договор, Зелена лупа доби овластување од Управата за извршување на санкции за посета на затворите и лоцирање на состојбите. Зелена лупа изготви препорака до Влада на Р.С.Македонија во која беше споменат законот за пробација и од хитните потреби за отварање пробациски канцеларии низ сите градови во државата за што побрзо отпочнување со примената на законот и намалување на пренатрупаноста на затворите.