КОНТАКТ

Контакт со Здружението на граѓани Зелена ЛУПА - Скопје

info@zelenalupa.mk

+389 70 341 655

Бул. Мост Гоце Делчев бр. 14–3