НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ

Наративен извештај на Здружение на граѓани Зелена ЛУПА - Скопје