ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Овој прирачник е изготвен во рамките на проектот „Креирање на модел за успешна имплементација на Законот за пробација преку градење на институционална мрежа во 18 општини“, финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна Македонија. Проектот е реализиран од 2019 до 2021.

OPT Prirachnik-Probacija- prelom-05.04.2021 (2) (1)

 

Заклучоци и препораки, Оља Ристова

Заклучоци и препораки, Оља Ристова

 

Финална Анализа за пробација – Зелена Лупа 2021

Финална Анализа за пробација - Зелена Лупа 2021

 

Компаративна Анализа за пробација – Зелена Лупа 2022

Компаративна Анализа за пробација - Зелена Лупа 2022