ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Овој прирачник е изготвен во рамките на проектот „Креирање на модел за успешна имплементација на Законот за пробација преку градење на институционална мрежа во 18 општини“, финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна Македонија. Проектот е реализиран од 2019 до 2021.

OPT Prirachnik-Probacija- prelom-05.04.2021 (2) (1)
Scroll Up